unnamed-33 unnamed-278 unnamed-279 unnamed-280

Regulamin

Obsługi podróżnych, przewozu osób, bagażu i rzeczy.

Regulamin Przewozów, obowiązujący w firmie RAFATEX – Jan Rafa, wprowadzony został zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t. jeden.: Dz. U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.)

I. Warunki Ogólne

1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.

2. Przewóz pasażerów odbywa się w parciu o odpowiedni bilet (jednorazowy, wieloprzejazdowy, miesięczny) ważny w określonym na nim terminie oraz wskazanej trasie przejazdu.

3. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy a także uprawnionej osobie w czasie podróży, bilet oraz dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

4. Każdy pasażer może przewozić z sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.

5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.

6. Na autobus należy oczekiwać na przystanku autobusowym, w miejscu widocznym przez kierowcą co najmniej pięć minut przed planowanym odjazdem.

7. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować w formie pisemnej na adres RAFATEX – Jan Rafa Sienna 67, 33-318 Gródek nad Dunajcem lub w formie elektronicznej na adres biuro@rafatex.com.

Firma RAFATEX nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz inne przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży.

II. Bilet

1. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu biletu w kasie lub u kierowcy sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, po odejściu przez podróżnego od kasy, przewoźnik nie uwzględni reklamacji w tym zakresie. Okoliczności, w których możliwe jest odstąpienie od umowy przewozu szczegółowo reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984. Prawo przewozowe.

2. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innej osobie jest zakazane.

3. Za bilety skradzione lub zgubione nie będą wystawiane wtórniki.

4. Bilet uszkodzony z winy pasażera, zniszczony lub poprawiany jest nieważny.

5. Pasażerowie winni zachowywać bilet, do czasu zakończenia podróży.

6. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu lub dokumenty uprawniającego do ulgowego przejazdu, pasażer jest zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu, do nabycia biletu do miejsca docelowego. Na pasażera dodatkowo zostanie nałożona opłata dodatkowa. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania opłaty dodatkowej z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz wysokość opłaty manipulacyjnej z dnia 20 stycznia 2005r.

III Bagaż

1. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczania bagażu pasażerów w luku bagażowym.

2. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Firma RAFATEX przewozi bezpłatnie w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu na oddającego ten bagaż pasażera. Bagaże dodatkowe przewiezione będą w miarę możliwości.

4. Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą dodatkową sztukę bagażu.

5. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie go na półkach nad głowami pasażerów lub pod fotelem.

6. Firma RAFATEX zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecięce, rowery, narty, itp.) jeżeli w opinii kierowcy, bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.

7. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogącym wyrządzić szkodę osobom lub mieniu.

8. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika)oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

IV. Naruszenie porządku

1. Radia i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych urządzeń pod warunkiem, że nie są one słyszalne przez innych.

2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

3. Zabrania się palenia tytoniu, e-papierosów oraz innych substancji.

4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusu pasażerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających.

5. Kierowca lub osoba uprawniona może usunąć z autobusu osobę lub osoby szczególnie uciążliwe dla podróżnych.

6. Zabrania się wyrzucania z autobusu jakichkolwiek przedmiotów.

7. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone firmie Rafatex oraz innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do pokrycia powstałej szkody.

8. Za zmianę trasy przejzdu, opóżnienie lub odwołanie kursu powstałe z winy pasażera, może zostać naliczona kara regulaminowa w wysokości do 300zł. 

9. Za zabrudzenia, zniszczenia, dewastację elementów wyposarzenia autobusu odpowiada osoba, która się tego dopuściała. Na poczet pokrycia strat, sprzątanie lub naprawę może zostać naliczona kara regulaminowa w wysokości do 300zł. Za szkody powyżej tej kwoty, sprawa zostaje skierowana do Komendy Policji w Nowym Sączu. 

V. Przewożenie Zwierząt

1. W autobusach Rafatex dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub jeśli są to psy, powinny być przeożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy. Firma Rafatex nie przewozi psów ras uznanych za niebezpieczne oraz psów znacznych rozmiarów, mogących przeszkadzać innym podróżnym.

2. Rafatex nie przewozi żadnych zwierząt jadowitych lub w inny sposób niebezpiecznych dla człowieka.

3. Przy zgłoszeniu zwierzęcia do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienia lub świadectwo zdrowia dla przewożonych zwierząt, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

4. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu. Wyjątek stanowią psy przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów (nie zajmujące osobnego miejsca).

5. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów lub może powodować uciążliwość dla pozostałych podróżnych, w szczególności z powodu przykrego zapachu albo drażliwości zwierzęcia.

VI. RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informujemy, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma RAFATEX- Jan Rafa z siedzibą w Siennej 67, 33-318 Gródek nad Dunajcem.

 2) Kontakt z administratorem Państwa danych: biuro@rafatex.com

 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy m. in. wynikającej z zakupu biletu miesięcznego, okresowego lub wieloprzejazdowego.

 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a także do wygaśnięcia rozstrzeń z nią związanych.

 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody.

 7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie będzie skutkować odstąpieniem od realizacji umowy.

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (t. jeden.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.